ผู้บริหาร

นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/09/2013
ปรับปรุง 19/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 182639
Page Views 230986
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ ( Mission )

               ๑.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ    เทคโนโลยี    กีฬา    ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณธรรมจริยธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
               ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาจากทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               ๓. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สิ่งแวดล้อมดี มีป่าชายเลน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ดำรงตนตามวิถีอิสลาม

เป้าหมาย (Goal)

๑.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓.  บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

๔.  นักเรียนมีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

๕.  เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน  และก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน