ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีพุทธศักราช 2565

เดือน การแนะแนวหน่วยงานภายนอก (ครั้ง) ติดต่อบริการเกี่ยวกับนักเรียน (ครั้ง) ติดต่อบริการทั่วไป (ครั้ง)
พฤษภาคม 7 3 -
มิถุนายน 5 - -
กรกฎาคม - - -
สิงหาคม 5 6 2
กันยายน 3 1 -
ตุลาคม - - -