รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

กลุ่มงาน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ค่าเฉลี่ย (5.0) ระดับผลการประเมิน
บริหารงานวิชาการ 130 4.83 พึงพอใจมาก
บริหารงานบุคคล 130 4.55 พึงพอใจมาก
บริหารงานงบประมาณ 130 4.52 พึงพอใจมาก
บริหารงานทั่วไป 130 4.67 พึงพอใจมาก