กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ ขวัญข้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกานดา สังข์ชุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเกศริน สิทธิฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0