กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ ขวัญข้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายฤทธิชัย ศรีโพธิอมรพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0