กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุขงามดี แซ่อึ่ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิริพร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0