กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุขงามดี แซ่อึ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิริพร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0