กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรศักดิ์ คำแหง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0