กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ยูลีต้า อุสมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เวชกามา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0